Факультет обліку та аудиту


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2021-06-10 14:26:19 опублік. Коваль Олена Вікторівна

  Фото Студенти 2 курсу факультету обліку та аудиту продовжують навчальну практику з дисципліни «Бухгалтерський облік». Щоб стати конкурентоспроможним спеціалістом на ринку праці, випускник вищої школи повинен творчо використовувати набуті знання в роботі, повсякчас збагачувати їх, мати високий кваліфікаційний рівень підготовки та володіти іноземною мовою. Особливістю програми практики є виконання практичних завдань, розроблених на англійській мові, що дозволить закріпити отримані теоретичні знання лекційного курсу з дисципліни «Бухгалтерський облік» та оволодіти практичними навичками спілкування професійною англійською мовою. Використання елементів професійної англійської розмовної мови має важливе значення в контексті стратегічного розвитку та інтеграції до світової академічної спільноти вітчизняної галузі вищої освіти.
 • 2021-06-10 10:39:33 опублік. Лепетан Інна Михайлівна

  Фото На факультеті обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету триває навчальна практика «Бухгалтерський облік» для студентів 2 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Метою практики є:
  закріплення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів з бухгалтерського обліку;
  формування професійних умінь і навичок;
  розвиток професійних якостей майбутнього фахівця;
  розвиток вміння складати облікові регістри, форми звітності підприємства тощо.
  Крім того, особливістю практики є набуття практичних навиків професійної розмовної англійської мови, що зацікавлює студентів та підвищує якість професійної підготовки майбутніх фахівців
 • 2021-05-24 20:03:34 опублік. Корпанюк Тетяна Миколаївна

  Фото 24.05.2021 на п`ятій парі в аудиторії 1304 відбулося відкрите проблемно-орієнтоване лекційне заняття д.е.н., доцента кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Здирко Наталії Григорівни на тему «Державний фінансовий контроль в Україні: проблеми та перспективи розвитку» для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 071 «Облік та оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».
  На лекції були присутні к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Гунько І.В., директор ННЦ Тітаренко О.М., к.е.н., доцент, заступник декана з навчальної роботи Коваль Н.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вдовенко Л.О., к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Подолянчук О.А., д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю Польова О.Л., к.е.н., доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики Мулик Т.О., д.е.н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Алескерова Ю.В., к.е.н., доцент кафедри аудиту та державного контролю Мулик Я.І., к.е.н., доцент, секретар навчально-методичної комісії факультету обліку та аудиту Козаченко А.Ю.
  Наталією Григорівною виокремлено та деталізовано такі основні проблеми розвитку державного фінансового контролю в Україні:
  -відсутність законодавчого визначення поняття «державний фінансовий контроль»;
  - неузгодженість дій під час здійснення державного фінансового контролю, дублювання повноважень;
  - відсутність чіткості та однозначності в різних законодавчих актах;
  - відсутність чіткості відповідності міжнародним стандартам;
  - протиріччя у посаді «аудитор»;
  - проблема оберненого розуміння поняття «аудит» та його підпорядкованості;
  - існування різних форм Звітів/Актів контролюючих органів, відсутність єдиних критеріїв перевірок;
  - відсутність уніфікованого визначення ефективності, результативності та цільового використання бюджетних коштів;
  - потреба в заміні принципу «нецільове використання коштів» на принцип «цілеспрямованості»;
  - відсутність однакових підходів до формування результативних показників контролюючих органів;
  - відсутність взаємодії між контролюючими органами та єдиної інформаційної бази;
  - проблема плинності кадрів та забезпеченості кваліфікованими кадрами.
  Лекція була проведена з використанням інтерактивних методів навчання. Лекція містила елементи лекції-бесіди та проблемно-орієнтованої лекції. Під час проведення лекції спостерігався комунікативний зв’язок викладача зі студентами, вони мали можливість дискутувати щодо вирішення проблемних аспектів розвитку державного фінансового контролю в Україні та шляхів підвищення його якості і дієвості.
 • 2021-05-21 18:18:17 опублік. Корпанюк Тетяна Миколаївна

  24.05.2021 на п`ятій парі в аудиторії 1304 відбудеться відкрите проблемно-орієнтоване лекційне заняття д.е.н., доцента кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Здирко Наталії Григорівни на тему «Державний фінансовий контроль в Україні: проблеми та перспективи розвитку» для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 071 «Облік та оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Запрошуються всі бажаючі!
 • 2021-05-20 13:32:25 опублік. Корпанюк Тетяна Миколаївна

  Фото 20.05.2021 на третій парі в аудиторії 1206 відбулося відкрите лекційне заняття к.е.н., доцента кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Корпанюк Тетяни Миколаївни з дисципліни «Облік у фінансових та бюджетних установах. Частина 1» на тему «Облік операцій банків в іноземній валюті» для студентів д.ф.н., групи 32-ОП.
  На лекції були присутні директор ННЦ Тітаренко О.М., д.е.н., доцент, декан факультету обліку та аудиту Здирко Н.Г., к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Подолянчук О.А., к.е.н., доценти кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Іщенко Я.П., Коваль Н.І., Правдюк М.В.
  Лекція була проведена з використанням інтерактивних методів навчання. Лекція містила елементи лекції-бесіди, лекції-анкетування та роботи студентів у групах. Під час проведення лекції спостерігався комунікативний зв’язок викладача зі студентами, вони мали можливість тезисно занотовувати матеріал.
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . . . 148 

  головна intranet   головна internet