Інструкція методиста

Матеріал з Система управління вузом "Сократ"
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Основні положення

 • Методист деканату веде роботу в системі АСУ-Деканат на базі дійсного положення про організацію навчального процесу. Він здійснює приймання, контроль за правильністю ооформленя і реєстрацію у АСУ-Деканат електронних навчальних документів, які надаються йому викладачами.
 • Методист не має ніяких прав щодо будь-яких змін або корегування відомостей, заліково-екзаменаційних листів.
 • Методист котролює стан наданих йому викладачами документів за допомогою монітору навчального процесу і журналів успішності, здачі сесії, боржників і т.д.
 • Методист одержує індивідуальний пароль доступу до АСУ-Деканат, який він не має права надавати будь-якій іншій особі, у тому числі у будь-якій посадовій особі університету.
 • Методист повністю відповідає за внесені ним дані у АСУ-Декант.
 • Методист слідкує за актуальністю списків студентів. У випадку вибуття студента, або прийняття нового, він негайно має повідомити про це системного адміністратора університету для внесення до списків груп необхідних змін.

Нумерація документів

 • Всі електронні документи нумеруються автоматично.
 • Внесення змін у нумерацію неможливе.

Порядок надходження атестаційних відомостей

 • У встановлені графіком строки викладачі у своїх персональних кабінетах готують атестаційні відомості.
 • Викладачі надсилають відомості додеканату шляхом натискання на піктограму "АВ" (атестаційна відомість).
 • Результати імпорту атестаційних відомостей та їх наповненість обов'язково контролює по монітору навчального процесу методист.
 • Корегування результатів після імпорту нможливе. Викладач у подальшому має можливість приймати заборгованості і ставити за це бали, зміни вносяться в атестаційну відомість після натискання кнопки "розрахувати".


Порядок приймання перших екзаменаційно-залікових відомостей

 • У день заліку або екзамену викладач має з'явитись у деканаті для одержання інформації від методиста щодо можливих недопусків окремих студентів до екзамену(заліку) деканом.
 • Приймання других модульних відомостей здійснюється за аналогічною процедурою і встановлені графіком строки.
 • Результатом їх імпорту є поява у моніторі навчального процесу відповідного запису у колонці "Е1" (буде показана дата відомості). Це також буде відтворено і у журналах сесійної успішності і у журналі боржників групи.
 • При імпорті методисту слід особливу увагу звернути на правильність дати, наявності всіх студентів у списку, а також правильності заповнення полів, наприклад, щоби студенти, що мають більше 34 балів були обов'язково допущені (або відсутні), наявності підпису викладача у всіх необхідних полях і т.д.
 • Імпортовані і роздруковані заліково-екзаменаційні відомості надаються методистом у подальшому на підпис декану і складаються у архів.

Порядок приймання других і третіх екзаменаційно-залікових відомостей

 • Здійснюється за аналогічною процедурою і встановлені графіком строки.
 • На відміну від першої відомості, викладач має можливість корегувати суму модульних балів у відповідності із відпрацюваннями студента у міжекзаменаційний період.
 • Методист має повідомити членів комісії про час і місце перездачі.
 • Для других відомостей обов'язкова наявність двох членів комісії - викладача та завідуючого кафедрою і їх підписів.
 • Для третіх відомостей обов'язкова наявність трьох членів комісії - викладача, завідуючого кафедрою, і декана та їх підписів.

Порядок виписки і приймання заліково-екзаменаційних листів

 • За розпорядженням декана методист у АСУ-Деканат виписує електронні заліково-екзаменаційні листи (ЗЕЛ) і направляє студентів до викладачів на здачу заборгованостей. Студентам на руки ЗЕЛ не видаються: вони з'являються у відповідних викладачів у їх персональних кабінетах.
 • Студенти прибувають до викладача у встановлений день і здають заборогованість.
 • Викладач проставляє у паперовій заліковій книжці студента і у своєму персональному кабінеті у ЗЕЛ результати здачі (бали і дату). При цьому у методиста напроти цього ЗЕЛ вмикається позначка, яка дозволяє його імпортувати.
 • Студент повідомляє методиста про результати здачі і показує свою залікову книжку. Методист звіряє запис у заліковій книжці і запис викладача у елктронному ЗЕЛ. Якщо вони збігаються, то він робить імпорт ЗЕЛ і його друкування. У подальшому викладач запрошується у деканат для підпису цього ЗЕЛ. Підписані ЗЕЛ надаються методистом для візування декану факультета.
 • У випадку незбіжності записів у заліковій книжці і ЗЕЛ, методист викликає викладача для усунення розбіжностей.

Порядок виписки і приймання індивідуальних графіків

 • Кожен індивідуальний графік виписується у паперовому вигляді, а у АСУ-Декант він оформлюється окремими ЗЕЛ відповідно до кількості предментів, що має здати студент.
 • Приймання таких ЗЕЛ відбувається згідно порядку, що описаний вище.

Порядок скасування або коригування відомостей

 • Зміна змісту будь-якої імпортованої відомості неможлива.
 • У випадках, коли вимагається коригування вдомостей, то до відділу університету, який займається електронними засобами навчання, за підписом декана та проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи подається мотивоване обгрунтування із вказанням номеру відомості та причин, що вимагають її коригування.
 • Після цього відповідальний працівник відділу скасовує імпорт до АСУ-Деканат цієї відомості і викладач одержує можливість із свого персонального кабінету внести до неї необхідні зміни.
 • Далі відомість здається у деканат повторно згідно описаних вище правил.
Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти