The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 35260
Title: Лексична семантика англомовних термінів в агрономії
Authors: Малик В.М.
Keywords: Термін, аграрна термінологія, структурно-семантична модель, термінологічні кластери, дери- вація, термінологізація, асиміляція, експлікація, термінологічні неологізми, фаховий текст, фахова лексика.
Date of publication: 2024-02-29 13:02:49
Last changes: 2024-02-29 13:02:49
Year of publication: 2023
Summary: Актуальність даної статті обумовлена тим, що у зв’язку з постійним розвитком науково-технічного прогресу виникає потреба вдосконалювати та оптимізувати науково-технічну комунікацію, упорядковувати та уніфікувати термінологію, шукати ресурси для доповнення сучасних терміносистем. Мета дослідження полягає у з’ясуванні особливостей формування та вживання термінів аграрного сектору. У статті узагальнено теоретичну інформацію про термінологію аграрного спрямування. Зазначено, що терміни даної сфери як специфічний пласт термінологічної лексики стали предметом комплексного наукового дослідження лише в ХХ столітті, що було зумовлено зростанням темпів розвитку сільського господарства, яке вимагає нових слів для позначення новоутворених понять. Проаналізовано значення поняття «термін», його ознаки та основні способи творення. Доведено, що до основних способів термінотворення належать такі: зміна значення слів, утворення неологізмів в результаті словотворення від коренів та інших морфологічних елементів звичайної мови, афіксація, семантичний спосіб, запозичення. Вказано, що термінологія аграрного сектору є сукупністю слів та стійких словосполучень, які відповідають певним поняттям (предметам, явищам і діям) даної галузі та є змінюваною частиною загальновживаної лексики. Розглянуто особливості перекладу термінів агрономії, доведено, що стилістичною складністю перекладу науково-технічних текстів українською мовою можна назвати переклад метафоричних термінів, образних і необразних фразеологізмів, розмовних лексичних елементів та кліше, а також жанрових особливостей науково-технічних текстів. При проведенні дослідження було використано такі загальнонаукові методи: аналіз і синтез, структурно-функціональний метод, системний метод, метод типологізації, аксіологічний метод. Зроблено висновок про те, що для успішного вирішення зазначених проблем і досягнення адекватності перекладу термінів аграрної сфери необхідно володіти знаннями і вміннями правильного застосування способів та прийомів перекладу лексичних елементів.
URI: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/35260.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Закарпатські філологічні студії. 2023. Вип. 31. С. 49-55. DOI: https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2023.31.9
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 35260.pdf Size : 651820 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska