The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: ������ 1

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
3006 Методичні підходи до здійснення контролю за станом бухгалтерського обліку на фермерських господарствах В. М. Пилявець 2011 313
3005 Удосконалення статистичної звітності суб’єктів малого бізнесу у сільському господарстві Т. І. Яворська 2011 258
3004 Оцінка бухгалтерського та податкового обліку податку на прибуток І. Ю. Шмичкова 2011 227
3003 Розвиток типів організаційних структур бухгалтерської служби М. М. Шигун 2011 224
3002 Перспективи удосконалення обліку оплати праці в сучасних умовах господарювання І. В. Шепель 2011 236
3001 Особливості організації складського обліку кормів Ю. А. Шевченко 2011 229
3000 Облікова політика як чинник формування ефективної системи управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах О. В. Чернецька 2011 229
2999 Обґрунтування комплексу критеріїв виділення статей калькуляції в обліку галузі тваринництва Н. І. Чепіль 2011 215
2998 Аналітичний облік непрямих витрат підприємств аграрної сфери: проблеми та шляхи їх подолання Ю. О. Часник 2011 205
2997 Облікове забезпечення амортизаційної політики підприємств Ю. С. Цал-Цалко 2011 230
2996 Обгрунтування структури статей калькуляції та її вплив на формування зовнішньої звітності сільськогосподарських товаровиробників Л. А. Суліменко, Ю. В. Золотницька 2011 220
2994 Становлення управлінського обліку: критичний аналіз публікацій та авторефератів дисертацій за напрямом “управлінський облік” в період 1949-2010 рр. М. І. Скрипник 2011 225
2993 Особливості обліку у фермерських господарствах С. В. Скрипник 2011 216
2992 Еволюція центрів відповідальності та їх сучасне бачення Р. В. Сидоренко 2011 214
2991 Взаємоузгодженість фінансової і статистичної звітності та їх взаємодія як інформаційних систем Н. В. Семенишина 2011 234
2990 Формування фінансових результатів в системі бухгалтерського обліку А. Ж. Сакун 2011 203
2989 Управлінський облік трансакційних витрат в контексті їх вартісного виміру І. Б. Садовська 2011 226
2988 Інституційне середовище фінансової діяльності малого бізнесу в сільському господарстві О. Д. Радченко 2011 255
2987 Облік виробничих запасів на підприємствах АПК:проблеми та напрями їх вирішення О. С. Пристремський 2011 203
2986 Особливості бюджетної політики в аграрній сфері економіки Н. Л. Правдюк 2011 248
2985 Особливості формування облікової політики аграрних підприємств у сучасних умовах Є. С. Подаков 2011 225
2984 Удосконалення обліку витрат (доходу)по податку на прибуток Т. В. Плахтій 2011 243
2983 Роль обліково-аналітичної системи в управлінні діяльністю підприємств К. А. Пилипенко 2011 221
2982 Організація бухгалтерського обліку як основа ефективної діяльності суб’єкта господарювання В. В. Новодворська, С. В. Присяжнюк 2011 213
2981 Основи методики обліку зобов"язань у фінансово-господарській діяльності аграрних підприємств Л. О. Мармуль 2011 224
2980 Методические основы учета биологических активов в отечественной и международной практике П. Н. Майданевич, Е. В. Болдырева 2011 240
2979 Актуальні аспекти вдосконалення обліку формування фінансових результатів діяльності аграрних підприємств та відображення їх у звітності В. М. Лисиганич, Л. С. Кравчук 2011 227
2978 Оцінка вигідності використання нематеріальних активів у науково-дослідних господарствах І. М. Лепетан 2011 194
2977 До питань вирішення актуальних проблем управління трансакційними витратами сільськогосподарських підприємств І. Б. Курліщук 2011 213
2976 Удосконалення формування звітності про фінансові результати діяльності підприємств Одеської області Т. В. Кохан 2011 281
2975 Системний підхід формування облікової політики сільськогосподарських підприємств В. Г. Корчагіна 2011 226
2974 Справедлива вартість у системі ринкової оцінки капіталу як об’єкту бухгалтерського обліку Т. Г. Камінська 2011 212
2973 Вдосконалення методики розподілу загальновиробничих витрат сільськогосподарських підприємств Я. П. Іщенко 2011 236
2972 Рекомендації щодо вживання термінів «витрати» і «затрати» в бухгалтерському обліку Н. С. Золотарьова 2011 218
2971 Обґрунтування методів нарахування амортизації в процесі формування облікової політики сільськогосподарських підприємств С. В. Зеленко 2011 221
2970 Міфи вітчизняного бухгалтерського обліку В. М. Жук 2011 213
2969 Облікове забезпечення процесу інтеграції в бурякоцукровому підкомплексі Н. В. Дуганець 2011 280
2968 Відображення в обліку операцій з припинення діяльності Н. М. Гудзенко, О. В. Цуркан 2011 259
2967 Особливості обліку страхування майна О. В. Марценюк-Розарьонова 2011 215
2966 Бухгалтерський баланс на засадах фізичної економії Вороновська 2011 198
2965 Особливості формування оперативної інформації для управління сільськогосподарським підприємством О. О. Бортнікова 2011 215
2964 Звітність підприємства як засіб забезпечення обгрунтованості регулювання виробництва О. Л. Бєсєда 2011 200
2963 Методичні аспекти обліку та оподаткування сум страхового відшкодування на сільськогосподарських підприємствах Р. Б. Алєскеров 2011 204
2962 Облік доходів сільськогосподарських підприємств:проблеми та шляхи вдосконалення Н. М. Алєксєєнко, Л. С. Кравчук 2011 231
2958 Стратегический анализ деятельности нутриеводческих предприятий Е. А. Свириденко 2011 214
2956 Процес системного аналізу управлінських проблем О. Ф. Томчук 2011 210
2955 Оперативний аналіз прибутку від реалізації продукції В. В. Томчук 2011 203
2954 Источники формирования ресурсов для воспроизводства основных фондов В. В. Прадун 2011 258
2953 Специфіка фінансового аналізу у сільськогосподарському виробництві О. С. Кривоконь, Л. І. Федоришина 2011 239
2952 Методично-аналітичне забезпечення туристичних підприємств АПК в Україні О. О. Колесник 2011 242
2951 Напрямки поглиблення інтеграційних процесів в бурякоцукровому підкомплексі регіону С. Г. Кафлевська, О.П. Красняк 2011 218
2950 Застосування комплексних підходів до оцінки вартості підприємства І. В. Запорожець, Л. С. Кравчук 2011 225
2949 Бюджетирование как элемент управления затратами в сельскохозяйственных предприятиях М. В. Додонова 2011 246
2948 Анализ отклонений как инструмент управления затратами Н. А. Бунчук 2011 216
2947 Методические основы учета биологических активов в отечественной и международной практике П. Н. Майданевич, Е. В. Болдырева 2011 224
2946 Аналітичне забезпечення управління грошовими потоками переробних підприємств АПК Л. А. Бахчиванжи 2011 247
2945 Використання матриці спрямованої політики (модель shell/dpm) при формування стратегії розвитку акціонерного товариства О. О. Прутська, І. С. Воронецька 2011 304
2944 Оперативний аналіз ресурсозабезпеченості виробництва О. Л. Пльонсак 2011 210
2943 Роль аналізу в системі податкового менеджменту підприємств Т. О. Мулик, Я. І. Мулик 2011 216
2942 Моніторинг як інструмент бенчмаркінгу економічного потенціалу підприємств АПК Ю. Ю. Мороз 2011 188
2940 Аналіз умов формування оплати праці у сільськогосподарських підприємствах Львівської області В. Р. Крупа 2011 212
2939 Організація аналітичної роботи на науково-дослідних підприємствах аграрного спрямування Л. В. Голишевська 2011 232
2938 Концепція управління витратами виноробних підприємства на основі функціональних складових контролінгу Т. І. Адирова 2011 214


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska